Frauen, Mädchen - Haweenka, Girls


Genitalverstümmelung, Beschneidung - Naafaynta xubnaha taranku, gudniinkaFrauenrechte - xuquuqda haweenka