Ruhezeiten - بدون سر و صدا در این زمان!


  • یک شنبه روز آرام و ساکت است. تقریباً همه دکان ها بسته بوده و افراد محدودی کار می کنند. اگر مثلاً شما در آن روز چمن خانه را درو کنید یا تاقچه جدیدی روی دیوار نصب کنید، ممکن است همسایه ها بخاطر مزاحمت در روز رخصتی شان از شما شکایت کنند. به همین منوال مردم در آلمان انتظار دارند در وقت خواب که میان ساعت 22 (10 شب) و 7 بجه صبح می باشد، سکوت رعایت شود. (ZitatRefugee-Guide)