Schule, Schulferien - ትምህርት ቤት, የትምህርት ቤት በዓላት


Schulferien - የትምህርት ቤት በዓላት

Die Schulferien sind in Deutschland in jedem Bundesland unterschiedlich

ትምህርት ቤቱ በዓላት በተለየ በእያንዳንዱ ግዛት ውስጥ በጀርመን ውስጥ ናቸው

 

Kalender mit Schulferien und Feiertagen - የትምህርት ቤት በዓላት እና የሕዝብ በዓላት ጋር መቁጠሪያ