Asyl - Azil


Në Gjermani nuk ka azil ekonomik! Nëse ju doni që të vijnë në Gjermani për të punuar, ju keni nevojë për një vizë pune. për të kërkuar azil është mënyra e gabuar! Në procedurën e azilit ju nuk merrni një leje pune !!! - In Deutschland gibt es keine wirtschaftliche Asyl! Wenn Sie nach Deutschland kommen möchten um zu arbeiten brauchen Sie ein Arbeits-Visum. Asyl zu beantragen ist der falsche Weg! Im Asylverfahren erhalten Sie keine Arbeitserlaubnis!!!


Abschiebung, freiwillige Rückkehr - Dëbimi, kthimi vullnetar

  • Kthim dhe riintegrim në Kosovë - Këshillim, mbështetje dhe përkujdesje psikologjike (Rückkehr und Reintegration Kosovo - Beratung, Unterstützung und psychologische Betreuung, BAMF, 3.7.17)

Asyl - Azil


Anhörung - intervistë